05 بهمن 1398

بهترین وكیل كیفری
منازعه یکی از اشکال خاص شرکت در جنایات، شرکت در منازعه است، که متأسفانه در کشور ما پدیده کثيرالوقوعی می باشد. منازعه، به معنی زد و خورد، مصدر باب مفاعله می باشد، که این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد. بنابراین، اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند، و گروه اخیر کاملا منفعل بوده و هیچ اقدامی صورت ندهند، یا این که صرفا از...