24 تیر 1399

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب

مستی تعمدی و مصرف مواد مخدر

مستی تعمدی به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسكر يا مواد مخدر و یا روانگردان مصرف کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. بنابراین، قصد پیشینی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به چگونگی تأثیر این مواد که ممکن است حتی به سلب اراده او منتهی شود، مسؤولیت کیفری را از او بر نمی دارد.

29 اردیبهشت 1399

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب
اشتباه در مصرف مواد مخدر قانون مجازات اسلامی درباره تأثير اشتباه به عنوان قاعدهای عام و کلی ساکت است. ليكن در جرایم خاص نظیر زنا (ماده ۲۲۳) تأثير اشتباه را پذیرفته و آن را موجب سقوط حد دانسته است. با این همه، سکوت قانونگذار را نباید در سایر موارد دلیل نپذیرفتن اشتباه به عنوان یک عامل رافع تقصیر کیفری دانست. اصل تفسير مضيق قوانین کیفری هیچ گاه مانع از آن نیست که اگر قاضي محكمه مقررات کیف...

14 بهمن 1398

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب
در نظام کیفری کشور ما قانونگذار احکام متعددی درباره مستی وضع است که متناسب با وضع بزهکار و موقعیت ارتکاب جرم در حال مستی است. افزون بر آن، در کنار مستی و بی ارادگی ناشی از مصرف مواد الكلى، ضمن آنکه مصرف مواد مخدر و روانگردان را نیز جرم شناخته (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی) به آشفتگی روانی و نابهن...

26 آذر 1398

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب
مستی اتفاقی اگر کسی بر سبیل اتفاق مست شده باشد، به این معنی که از تأثیری که مواد مخدر یا مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسؤول قلمداد نمی شود. ولی اگر عادتا این مواد را مصرف کند یعنی به تجربه تأثیر این مواد را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از كف داده است اتفاقا مرتکب جرم شود بعید به نظر می رسد که ب...

06 آذر 1398

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب
مستی مزمن مصرف مفرط الكل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهم ترین آشفتگی های روانی میبارگی (الکلیسم) حالت هذیان گویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل است.حالت های روانی الکلی های مزمن که به ناهوشیاری و ناپایداری رفتار مبتلا شده...

28 آبان 1398

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب
ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت در جرم افعال معاونت به هر شکل ارتکاب يابد زمانی جرم محسوب می شود که جامع خصوصیات سه گانه به شرح زیر باشد:1.فعل معاونت به انجام رسیده باشد: به عبارت دیگر اقدامات معاون هرگاه در مرحله اجرا بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، ...

15 آبان 1398

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب
نگاهداری معتادان به مواد مخدر معتادان مكلف اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی اعتیاد خود را ترک کنند. معتادانی که به این تکلیف قانونی عمل نمایند از تعقیب کیفری معاف اند وگرنه مجرم اند (ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی مرداد ۱۳۸۹) و با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مدت برای یک د...

13 آبان 1398

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه نظام کیفری کشور ما هیچگاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تا پیش از قانون مجازات جرایم رایانه ای (مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۸۸) شناسایی نکرده بود. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بود که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویه قضایی نیز بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قا...