02 اسفند 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری
نشر اکاذیب در جرم نشر اکاذیب، لزوما توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود.برای مثال، کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آنها به رأی ندادن به وی در انتخابات، او را دارای تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام می کند، و یا به قصد گسیل شدن مأموران مالیاتی به تجارتخانه وی و ایجاد مزاحمت برایش، وی را برخوردار از درآمدهای نجومی قلمداد می نماید، یا به قصد معامله...