21 اردیبهشت 1399

ضمانت اجرای پرداخت نفقه پرداخت نفقه ی زن هم دارای ضمانت اجرای مدنی است و هم کیفری. ضمانت اجرای مدنی در صورتی که شوهر به تکلیف قانونی خود در مورد پرداخت نفقه ی زن عمل ننماید، به مانند دیگر مطالبات، زن می تواند برای وصول نفقه به دادگاه مدنی مراجعه نماید. بنا بر ماده ی 1111 ق.م: «ژن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر ...

07 اردیبهشت 1399

نفقه ی زن و انحلال ازدواج اصل بر این است که با انحلال ازدواج، تعهدات و تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر به اتمام می رسد. اما پس از انحلال ازدواج علاوه بر عده که پیش از این شرح داده شد، مواردی وجود دارد که مرد مکلف به پرداخت نفقه به آن است. ازدواج ممکن است به سبب فسخ، طلاق، بطلان، فوت و نیز پایان مدت یا بذل مدت در ازدواج موقت منحل گردد. فسخ ازدواج ممکن است ازدواج به یکی از دلایل مقرر در مو...

30 فروردین 1399

شرایط الزام به انفاق در مورد نفقه ی زن گفته شد که با تحقق ازدواج دائم، شوهر موظف به پرداخت نفقه است. اما در خصوص نفقه ی اقارب یا خویشاوندان این گونه نیست. در واقع، برای الزام به پرداخت این نفقه، شرایطی باید فراهم باشد که در ادامه می آید. وجود رابطه ی خویشاوندی اولین شرط الزام به انفاق، وجود رابطه ی و خویشاوندی است. اما همه ی خویشاوندان، سزاوار دریافت نفقه نیستند بلکه به موجب ماده ی 11...

24 اسفند 1398

تعدد گیرنده نفقه همان طور که پیش از این نیز گفته شد، نفقه ی زن مقدم بر نفقه ی خویشاوند است. این معنی از مفاد مواد 1107 و 1204 ق.م نیز برداشت می شود، چرا که ماده ی 1107 نفقه ی زن را متناسب با وضعیت او تعیین کرده و اشاره ای به توانایی مالی شوهر نداشته، ولی در ماده ی 1204، خویشاوند را در صورت داشتن توانایی مالی ملزم به پرداخت نفقه دانسته است.در همین راستا، در ماده ی 1203 ق.م مقرر شده: ...

30 بهمن 1398

نفقه ی زن هر چند که جنبه های احساسی، اخلاقی و معنوی ازدواج از جنبه های مادی آن مهم تر است و همین امر موجب امتیاز و تمایز آن نسبت به دیگر قرارداد هاست، اما مسایل مادی و مالی نیز بخش مهمی از موضوعات خانواده را تشکیل می دهد. چرا که به هر حال پس از ازدواج و تشکیل خانواده، اداره ی زندگی مشترک و برطرف کردن نیازهای روزمره هزینه دارد و همین موضوع باعث ایجاد فصل جدیدی از ارتباط میان طرفین می گرد...

26 بهمن 1398

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه ضمانت اجرای کیفری پرداخت نفقه ی زن، در ماده ی 53 ق.ح.خ 1391 بیان شده است. بر اساس این ماده: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه ی زن خود را در صورت تمكين او ندهد یا از تأدیهی نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجاز...

25 بهمن 1398

نفقه ی فرزندان نفقه ی اولاد یا فرزندان را نباید با هزینه ی حضانت که پیش از این شرح داده شد یکی دانست. در واقع، پرداخت هزینه ی فرزند تا 18 سالگی او، مربوط به هزینه ی حضانت است و پس از آن، مشمول مقررات نفقه ی اولاد قرار می گیرد که هر کدام احکام و مقررات ویژه ی خود را دارد. در ماده ی 1199 ق.م مقرر شده: «نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پد...

10 بهمن 1398

نفقه ی والدین بر اساس ماده ی 1200 ق.م: «نفقه ی ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اولاد و اولاد اولاد است.» بنابراین، نفقه ی پدر و مادر در مرحلهی اول به عهده ی فرزند آن هاست و در صورتی که فرزند در قید حیات نباشد و یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، نفقه بر عهده ی نوهی آن هاست. در این باره هیچ تفاوتی میان فرزند و نوه ی پسری با دختری وجود ندارد. در صورتی که چند فرزند و یا چند نوه...

23 دی 1398

میزان نفقه ابتدا در همین جا باید خاطر نشان ساخت که با بررسی و مقایسه ی مواد ق.م در خصوص نفقه ی زن و نفقه ی خویشاوندان، می توان به این نتیجه رسید که در صورتی که انفاق کننده مرد و دارای زن باشد، در ارزیابی تعهدات او به پرداخت نفقه، اولویت با نفقه ی زن است و پس از لحاظ این نفقه که میزان آن متناسب با وضعيت و نیازهای زن مشخص می شود، باید توانایی او در پرداخت نفقه ی خویشاوندان را سنجید و میزا...