29 اسفند 1398

شروع در کلاهبرداری شروع در کلاهبرداری به معنای آن است که مرتکب، عملیات اجرایی کلاهبرداری را شروع کند اما به دلیلی که خارج از اراده مرتکب می باشد، منتهی به نتیجه نشود. منظور از عملیات اجرایی، مانورهای متقلبانه است که منتهی به فریب خوردن قربانی جرم نمیشود یا اگر منتهی به فریب خوردن شده باشد، منجر به دادن مال نشود. البته اگر عملیات مرتکب منتهی به دادن مال شود اما دادن مال ناشی از فریب نباش...

02 اسفند 1398

عنصر معنوی کلاهبرداری جرم کلاهبرداری یک جرم عمدی و قصدی است بنابراین مرتكب باید سوءنیت داشته باشد و شخصی که از روی سادگی و جهالت، ادعا می کند بیماران صعب العلاج را شفا می دهد و به این ادعای خویش، اعتقاد دارد، مرتکب کلاهبرداری نشده است هر چند در قبال کاری که انجام می دهد، مالی هم دریافت کند. گروهی عقیده دارند، عنصر معنوی، رکن جرم نیست بلکه شرط مرتکب می باشد همچنان که عنصر قانونی هم، رکن ...

27 بهمن 1398

نتيجة جرم کلاهبرداری نتیجه جرم کلاهبرداری، به صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، «بردن مال دیگری» است: «.. و از این راه مال دیگری را ببرد....» و این نتیجه، در جرم سرقت و خیانت در امانت نیز وجود دارد و انچه که موجب تمایز انها می شود، نحوه بردن مال دیگری است. نحوه بردن مال، به این صورت است که ابتدا آن مال در تصرف قربانی جرم قرار دارد و کلاهبردار، عملیات...

02 بهمن 1398

شرکت و معاونت در کلاهبرداری شرکت و معاونت در جرم کلاهبرداری تابع قواعد عمومی شرکت و معاونت در سایر جرایم است اما چند نکته اختصاصی نیز وجود دارد که در زیر، مورد اشاره قرار می گیرد:اول- مجازات معاون به حکم ماده 127 ق.م.ا. بر مبنای مجازات مباشر، تعیین می شود. از انجا که مجازات مباشر در حالت های گوناگون، متفاوت است پس مجازات معاون نیز متفاوت خواهد بود. در مواردی که مجازات مباشر از نوع م...

19 آبان 1398

رفتار فیزیکی (مانورهای متقلبانه) در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه است و مانور متقلبانه به عملیات فریفتن قربانی جرم گفته میشود که او را به اشتباه می اندازد به گونه ای که وی را وادار به تسلیم مال به دیگری می کند. جوهر مانور متقلبانه، دروغ و فریبی است که سبب به اشتباه انداختن دیگری می گردد و این فریب، از دروغی تشکیل می شود که واقعیت را منقلب می سازد یعنی موج...

19 آبان 1398

موضوع کلاهبرداری موضوع کلاهبرداری، شیئی است که قابلیت داشته باشد حقوق و مزایایی به آن تعلق بگیرد و مورد حمایت قانون باشد. این اشیاء در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، چنین توصیف شده است: «وجوه و یا اموال و یا اسناد و یا حوالجات و یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها.» این اشیاء را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته، اشیایی است که ارزش ذاتی دارند (وجوه و...

29 مهر 1398

مجازات کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دو نوع مجازات برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است؛ یکی مجازات یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده که مجازات ساده کلاهبرداری می باشد. مجازات دیگر که مجازات مشدد است، عبارت است از دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و انفصال ابد از خدمات دولتی. رد مال به صاحب ان، مجازات مح...

25 شهریور 1398

رابطه سببیت در جرم کلاهبرداری برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری، دو رابطه سببیت باید محقق شود؛ یکی رابطه میان مانورهای متقلبانه و فریب قربانی جرم است و دیگری رابطه میان فریب خوردن قربانی جرم و تسلیم مال می باشد. اگر رابطه سببیت میان این دو مورد وجود نداشته باشد، ممکن است شروع در کلاهبرداری رخ دهد. رابطه سببیت در جایی که چند سبب وجود داشته باشد تابع قاعدة تعدد اسباب می باشد بنابراین ملا...